Điều khoản và Quy tắc

Các điều khoản và điều kiện:

Điều khoản và Điều kiện bao gồm các phần sau – vui lòng đọc kỹ:

CẢNH BÁO GIAN LẬN

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY TẮC

(NS “Điều kiện” hoặc là “Điều khoản và Quy tắc” )

“Chúng tôi” có nghĩa là Công ty AN Aurum Dynamics Corporation, các công ty thành viên, các công ty liên quan, các cán bộ, giám đốc, nhân viên của Công ty, các chuyên gia tư vấn của Công ty và bất kỳ người được ủy quyền hợp pháp nào khác có thể đại diện cho Công ty. Vui lòng xem các định nghĩa tương ứng ở phần đầu của “Điều khoản và Điều kiện”.

“Bạn” có nghĩa là nhà đầu tư, cổ đông hoặc khách hàng, hoặc đơn giản cũng là khách hàng, hoặc bất kỳ người nào quan tâm đến hoạt động kinh doanh, chứng khoán và tài sản của Công ty. Cụm từ “Bạn” cũng có nghĩa là bất kỳ khách truy cập nào vào các trang web và tài liệu Công ty của chúng tôi. Vui lòng xem các định nghĩa tương ứng ở phần đầu của “Điều khoản và Điều kiện”.

1. CÁC ĐIỀU KHOẢN & QUY TẮC ÁP DỤNG KHÁC.

Về nguyên tắc, các Điều khoản và Điều kiện của Aureus Nummus Gold (với các Điều khoản và Quy tắc tương ứng) cũng áp dụng toàn bộ cho công ty AN Aurum Dynamics Corporation (“Công ty”). Bạn có thể tìm thấy các Điều khoản và Điều kiện này trên https://aureus.nummus.gold. Bất kỳ sự khác biệt hoặc khác biệt nào về ý nghĩa hoặc cách giải thích trong Điều khoản và Điều kiện của cả hai trang web sẽ được quyết định bằng văn bản bởi giám đốc của Công ty. Các giám đốc của Công ty có toàn quyền quyết định và hoàn toàn tự do về việc giải thích này, và quyết định của họ sẽ được công khai bằng một bản sửa đổi tương ứng của các Điều khoản và Điều kiện.

2. RỦI RO TỔNG MẤT – CHỦ ĐẦU TƯ CHỈ ĐƯỢC PHÉP.

2.1. Đầu tư vào bất kỳ chứng khoán hoặc tài sản dựa trên tiền điện tử nào – dưới bất kỳ hình thức nào – của Công ty phải được coi là có tính đầu cơ và rủi ro cao. Nhà đầu tư có thể mất toàn bộ vốn. Các nhà đầu tư và cổ đông độc quyền gánh chịu rủi ro mất mát toàn bộ. Không có khả năng truy đòi đối với một tổn thất toàn bộ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu.

2.2. Nhà đầu tư và Cổ đông đồng ý vô điều kiện không kiện tụng Công ty hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Công ty hoặc các cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn và cố vấn của Công ty.

2.3. Vui lòng tuân thủ các quy tắc và điều kiện được nêu trong bất kỳ Bản cáo bạch, Bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ hoặc Thỏa thuận đăng ký trước khi đầu tư vào chứng khoán hoặc tài sản tiền điện tử của Công ty. Vui lòng yêu cầu Công ty cung cấp các tài liệu này. Mặc dù Công ty sẽ cam kết luôn gửi đầy đủ các tài liệu công bố thông tin, nhưng Cổ đông hoặc Nhà đầu tư có nghĩa vụ riêng là phải đảm bảo rằng các tài liệu này đã được nhận một cách hợp lệ.

2.4. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính, cố vấn pháp lý hoặc chuyên gia tư vấn khác về vấn đề này.

3. QUY TẮC TOÀN CẦU.

Các Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực trên toàn thế giới, không có ngoại lệ.

4. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ & TRÁCH NHIỆM.

4.1. Trừ khi có yêu cầu khác của luật hiện hành, chúng tôi cũng như các chi nhánh của chúng tôi, giám đốc, cán bộ, cổ đông hoặc nhân viên hoặc đại lý tương ứng đều không nhận bất kỳ trách nhiệm nào và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả những mất mát hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc theo cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh theo hoặc liên quan đến: 4.1.1. sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin, ý kiến, nội dung và / hoặc tài liệu nào được lưu giữ trên Trang web này hoặc trong bất kỳ tài liệu nào khác của Công ty hoặc được cung cấp có liên quan đến Trang web này hoặc trong bất kỳ tài liệu nào khác của Công ty hoặc 4.1.2. gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truy cập, sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng hoặc truy cập, lỗi đường truyền hoặc hệ thống liên quan đến hoặc mối đe dọa bảo mật liên quan đến Công ty và các chi nhánh của nó hoặc các công ty liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đặc biệt, gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu; mất dữ liệu; gián đoạn kinh doanh; mất các khoản tiết kiệm dự kiến; mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng; lãng phí thời gian quản lý; hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào.

4.2. Trừ khi có yêu cầu khác theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho công nghệ thông tin, thiết bị, chương trình máy tính, nền tảng, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn phát sinh liên quan đến việc bạn đầu tư vào chứng khoán hoặc tài sản tiền điện tử của Công ty hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh với Công ty.

4.3. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý bồi thường và không gây tổn hại cho Công ty, các chi nhánh của Công ty và các cán bộ, đại lý và nhân viên tương ứng khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, kiện tụng, hành động, tố tụng, khiếu nại, thiệt hại, chi phí (bao gồm cả phí luật sư) do hoặc phát sinh từ việc bạn, hoặc bất kỳ đại lý nào thay mặt bạn đầu tư vào chứng khoán hoặc tài sản tiền điện tử của Công ty hoặc liên quan đến việc kinh doanh với Công ty, hoặc phát sinh từ bất kỳ sự thất bại nào của bạn hoặc bất kỳ đại lý nào thay mặt bạn để tuân thủ đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện này hoặc vì lý do bạn hoặc đại lý đó sử dụng bất kỳ thông tin hoặc hình ảnh nào được cung cấp bởi Công ty và các chi nhánh và giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn của Công ty.

4.4. Bất chấp bất kỳ điều gì trái ngược trong các Điều khoản và Điều kiện này, trong trường hợp chúng tôi được xác định là có trách nhiệm với bạn vì bất kỳ nguyên nhân nào, bạn đồng ý rõ ràng rằng khi tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện này, trách nhiệm tổng hợp của Công ty đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào theo tất cả các nguyên nhân của hành động, sẽ không vượt quá mức lớn hơn: (i) mười nghìn USD (10.000 USD); hoặc (ii) các khoản phí mà bạn đã thanh toán và phải trả cho chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này cho các Dịch vụ có liên quan trong ba (3) tháng trước ngày mà trách nhiệm pháp lý đó được cho là đã phát sinh.

4.5. Cả chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi, các nhà cung cấp Bên thứ ba hoặc giám đốc, người quản lý, cán bộ, cổ đông, nhân viên hoặc đại lý tương ứng đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào đối với và không bên nào như vậy phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn về: 4.5.1. Tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, đầy đủ, đáng tin cậy, hiệu suất hoặc tính khả dụng liên tục của Công ty; hoặc, 4.5.2. Sự chậm trễ, thiếu sót hoặc gián đoạn; 4.5.3. Lỗi và thiếu sót ngoài ý muốn.

4.6. Chúng tôi đã không xác minh, giám sát, xem xét hoặc xác thực toàn bộ hoặc một phần thông tin và tài liệu bao gồm hoạt động kinh doanh và cấu trúc vốn của Công ty có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác.

4.7. Bạn, Người dùng hoặc Nhà đầu tư, hoặc Cổ đông, đồng ý giải phóng vô điều kiện Công ty, các chi nhánh, các công ty liên quan và giám đốc, cán bộ, nhân viên và chuyên gia tư vấn của Công ty khỏi bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm, bất cứ điều gì họ có thể được, và tuy nhiên chúng có thể xuất hiện.

5. CÁC BÁO CÁO XEM TIẾP.

Một số tuyên bố nhất định trên Nền tảng có thể tạo thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo ý nghĩa của các điều khoản bảo vệ an toàn của Đạo luật cải cách tranh chấp chứng khoán tư nhân của Hoa Kỳ hoặc quy định hiện hành tương tự ở Thụy Sĩ hoặc Canada hoặc các nơi khác. Trong một số trường hợp, những tuyên bố này có thể nhận dạng được bằng cách sử dụng các từ hướng tới tương lai, chẳng hạn như “có thể,” “phấn đấu”, “hình dung”, “có thể,” “sẽ,” “nên”, “mong đợi”, “kế hoạch,” “dự đoán”, “tin tưởng”, “ước tính”, “dự đoán”, “tiềm năng” hoặc “tiếp tục” và phủ định của các thuật ngữ này và thuật ngữ có thể so sánh khác. Các báo cáo hướng tới tương lai như vậy có thể bao gồm các rủi ro đã biết và chưa biết, sự không chắc chắn và các giả định về Công ty, về hoạt động kinh doanh của Công ty, về chứng khoán và tài sản tiền điện tử của Công ty có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các dự báo về hoạt động tài chính trong tương lai của các sản phẩm có liên quan dựa trên các chiến lược có liên quan và các xu hướng dự đoán trong kinh doanh và ngành của chúng tôi, các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng và ý định của Công ty và các tuyên bố khác không phải là sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Những tuyên bố hướng tới tương lai chỉ là những dự đoán dựa trên những kỳ vọng hiện tại của chúng ta về các sự kiện trong tương lai. Chúng liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể gây ra kết quả thực tế, mức độ hoạt động hoặc hiệu suất khác biệt trọng yếu với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Các yếu tố dẫn đến kết quả hoạt động của Công ty khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại bao gồm, nhưng không giới hạn ở: việc thực hiện các sáng kiến chiến lược, các biến động và điều kiện kinh tế, chính trị và thị trường, quy định của chính phủ và ngành, rủi ro lãi suất và cạnh tranh thị trường. Những rủi ro và sự không chắc chắn này không phải là những tuyên bố đầy đủ và hướng tới tương lai dựa trên một số giả định có thể thay đổi. Chúng tôi hoạt động trong một môi trường rất cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng. Các rủi ro và sự không chắc chắn mới xuất hiện theo thời gian và không thể dự đoán được tất cả các rủi ro và sự không chắc chắn, cũng như không thể đánh giá tác động của các yếu tố này đối với hoạt động kinh doanh của chúng ta hoặc mức độ mà bất kỳ yếu tố nào hoặc sự kết hợp của các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế, mức độ hoạt động, hiệu suất hoặc thành tích khác biệt đáng kể so với những kết quả được nêu trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào. Việc chúng tôi đưa những dự báo như vậy vào bất kỳ báo cáo hoặc tài liệu nào không được coi là sự thể hiện rằng những dự báo đó sẽ được chứng minh là đúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai này. Bạn không nên dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai như những dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào sau ngày của bất kỳ báo cáo nào để phù hợp với các tuyên bố trước đây của chúng tôi với kết quả thực tế hoặc kỳ vọng đã sửa đổi và chúng tôi không có ý định làm như vậy. Bạn phải biết và chấp nhận rằng khoản đầu tư vào chứng khoán của Công ty và tài sản tiền điện tử của Công ty có tính chất đầu cơ cao và có thể dẫn đến mất toàn bộ khoản đầu tư của bạn.

6. VIRUSES VÀ DEFECTS.

6.1. Chúng tôi đã thực hiện các bước thích hợp để phát hiện vi-rút máy tính nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi không bị trục trặc, lỗi, lỗi và vi-rút; hoặc rằng Nền tảng sẽ hoạt động chính xác và như mong đợi, vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra do bất kỳ loại vi rút nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán nào hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu khác của bạn .

6.2. Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, thiết bị, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi và để bảo vệ chúng bằng phần mềm chống vi-rút, tường lửa và bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào khác của riêng bạn. Chúng tôi không đưa ra bảo đảm về tính tương thích của Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi với công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của bạn.

6.3. Bạn không được lạm dụng Trang web bằng cách cố ý đưa vi rút, trojan, sâu, bom logic, trình ghi gõ phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo và / hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào, hoặc mà nói cách khác là độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.

 

7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

7.1. Bạn có thể bắt đầu phân xử đối với chúng tôi, liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ hoặc cam kết có trong các Điều khoản và Điều kiện này. Tuy nhiên, bằng cách truy cập Trang web này, bạn đồng ý một cách rõ ràng và vô điều kiện để không nộp hồ sơ và không bắt đầu kiện tụng hoặc các vụ kiện khác chống lại Công ty, các chi nhánh của Công ty, các công ty liên quan và giám đốc, cán bộ, nhân viên và chuyên gia tư vấn của Công ty và không yêu cầu bồi thường thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, không trực tiếp, gián tiếp hoặc thông qua Bên thứ ba.

7.2. Trường hợp một Bên không tuân thủ Điều khoản này, Bên đó chấp nhận và sau đó giải phóng Bên kia khỏi bị ràng buộc bởi thủ tục giải quyết tranh chấp, như được nêu chi tiết dưới đây.

7.3. Thủ tục. 7.3.1. Trong trường hợp một Bên xúi giục tranh chấp: 7.3.1.1. Bên đó sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên kia đề cử đại diện để thương lượng tranh chấp (‘Thông báo tranh chấp’); 7.3.1.2. trong vòng năm (5) Ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo tranh chấp, Bên kia sẽ trả lời bằng văn bản đề cử đại diện của mình để thương lượng tranh chấp (‘Trả lời tranh chấp’); 7.3.1.3. đại diện của các Bên sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để thương lượng và giải quyết tranh chấp, trong đó nếu có thể đạt được bất kỳ giải quyết nào, điều đó phải được lập thành biên bản và có chữ ký của cả hai đại diện trong đó thỏa thuận đã ký sẽ được coi là ràng buộc các Bên; 7.3.2. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ khi nhận được Thư trả lời tranh chấp, các Bên sẽ cam kết sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để thương lượng về một quy trình giải quyết tranh chấp trong đó quy trình đó không phải là trọng tài hoặc kiện tụng; 7.3.3. Trong trường hợp hai mươi (20) Ngày làm việc đã trôi qua kể từ khi nhận được Thư trả lời tranh chấp và các cuộc đàm phán về một quy trình giải quyết tranh chấp thay thế không thành công, các Bên có thể tham gia vào trọng tài. 7.3.4. Trong trường hợp các cuộc đàm phán về một giải pháp giải quyết tranh chấp thay thế không thành công, các chi tiết của tranh chấp sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài của Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC – ICC Thụy Sĩ, Quy tắc được coi là được đưa vào điều khoản này. . 7.3.4.1. Số lượng trọng tài viên sẽ là ba; 7.3.4.2. Trụ sở, hoặc địa điểm hợp pháp, trọng tài sẽ là Thành phố Zürich; 7.3.4.3. Ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Anh; và, 7.3.4.4. Luật điều chỉnh của thủ tục tố tụng sẽ là luật điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện này, nếu thích hợp. 7.3.5. Chi phí 7.3.5.1. Bất kỳ và tất cả các chi phí mà một Bên phải chịu khi đưa ra tranh chấp sẽ do Bên đó chịu, trừ khi có thỏa thuận khác trong quá trình thương lượng hoặc ra lệnh trong quá trình phân xử hoặc kiện tụng.

8. CHỐNG NẠP TIỀN VÀ KHUNG TÀI CHÍNH KHỦNG HOẢNG.

8.1. Tổng quan. 8.1.1. Chúng tôi coi trọng các nghĩa vụ của mình theo Luật chống rửa tiền, Luật tội phạm tài chính, Luật tài trợ khủng bố và Luật trừng phạt, các quy tắc, hướng dẫn và thực hành (“Khung tội phạm tài chính”) và cố gắng điều chỉnh hoạt động của chúng tôi với các mục đích và điều khoản như đã ban hành bởi Khung tội phạm tài chính. 8.1.2. Chúng tôi sẽ vận hành các chương trình giám sát, xác định và xác minh kỹ lưỡng để hỗ trợ nó thực hiện các nghĩa vụ liên quan trong Khung tội phạm tài chính. 8.1.3. Chúng tôi cam kết chủ động trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khung tội phạm tài chính và như vậy sẽ tiến hành kiểm tra liên tục, kiểm toán hàng năm dựa trên thông tin giám sát, nhận dạng và xác minh được thu thập và lưu giữ để đảm bảo tuân thủ các Nghĩa vụ khung về tội phạm tài chính có liên quan. 8.1.4. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin được lưu giữ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo Khuôn khổ tội phạm tài chính được bảo vệ theo các yêu cầu và tiêu chuẩn bảo mật liên quan. 8.1.5. Chúng tôi bảo lưu quyền và bạn cấp cho chúng tôi quyền tuyệt đối và không thể thu hồi để tiết lộ bất kỳ thông tin nào do chúng tôi thu thập để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khung tội phạm tài chính đối với các cơ quan chính phủ liên quan, các cơ quan quản lý và / hoặc các tổ chức được trao quyền nhất thiết khác mà không cần thông báo với điều kiện việc tiết lộ thông tin được yêu cầu để đáp ứng các nghĩa vụ tương ứng của chúng tôi hoặc được yêu cầu theo Khung tội phạm tài chính. 8.1.6. Chúng tôi có quyền yêu cầu từ bạn bất kỳ thông tin bổ sung nào được yêu cầu để cho phép chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo Khung tội phạm tài chính. Trường hợp chúng tôi đã yêu cầu tài liệu từ bạn, và bạn từ chối thực hiện theo yêu cầu dù rõ ràng, ngụ ý hay bằng hành vi; tại thời điểm từ chối như vậy, chúng tôi có thể thu hồi, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào (các) nền tảng và (các) dịch vụ. 8.1.7. Trong trường hợp chúng tôi đã lưu giữ, thu thập và / hoặc ghi lại thông tin theo các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi có quyền tính một khoản phí hành chính hợp lý đối với yêu cầu từ bạn để xem bất kỳ và tất cả thông tin được lưu giữ, thu thập hoặc ghi lại liên quan đến bạn. 8.1.8. Đối với Điều khoản 8.1.7, bất kỳ thông tin nào được chúng tôi lưu giữ, thu thập và / hoặc ghi lại trong quá trình hoạt động của chúng tôi sẽ chỉ có thể được truy cập bởi bạn theo các điều khoản cụ thể, trừ khi bất kỳ luật hiện hành nào có yêu cầu khác. 8.1.9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp xác minh điện tử để xác minh danh tính của bạn nhằm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khung tội phạm tài chính. Trường hợp bạn không muốn chúng tôi sử dụng các phương pháp xác minh điện tử để xác minh danh tính của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản qua email theo địa chỉ để nhận thông báo yêu cầu phương thức xác minh thay thế. 8.1.10. Không giới hạn các phương pháp xác minh điện tử nói trên như được nêu chi tiết trong Điều 8.1.9, chúng tôi có thể yêu cầu cơ quan báo cáo tín dụng hoặc bất kỳ tổ chức tương tự nào cung cấp đánh giá xem thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi bao gồm trong Mẫu đăng ký dịch vụ đã hoàn chỉnh có khớp không (trong toàn bộ hoặc một phần) thông tin cá nhân có trong hồ sơ thông tin tín dụng thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cơ quan báo cáo tín dụng. Ngoài ra, bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể yêu cầu cơ quan báo cáo tín dụng hoặc bất kỳ tổ chức tương tự nào chuẩn bị và cung cấp đánh giá như vậy. 8.1.11. Đối với Điều khoản 8.1.10, bạn xác nhận rằng cơ quan báo cáo tín dụng hoặc một tổ chức tương tự có thể sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp trong Mẫu Đăng ký Dịch vụ đã hoàn chỉnh cho mục đích đánh giá như vậy. 8.1.12. Trong trường hợp chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn thông qua các phương pháp xác minh điện tử, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để nêu chi tiết về việc không có khả năng đó và cung cấp tất cả thông tin hợp lý như vậy cho bạn khi được yêu cầu, ngoài việc cung cấp một phương tiện xác minh thay thế.

9. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ.

Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể chặn quyền truy cập của bạn vào các tài liệu, các khoản đầu tư và kinh doanh của Công ty, vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi, ngoài bất kỳ biện pháp xử lý nào khác có thể áp dụng cho chúng tôi theo bất kỳ luật hiện hành nào. Những hành động như vậy có thể được thực hiện nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào theo bất kỳ cách nào. Ngoài ra, chúng tôi có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, ngừng bất kỳ quan hệ kinh doanh hoặc đầu tư hoặc bất kỳ phần nào của chúng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo trước nào. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với hoặc liên quan đến việc chấm dứt Dịch vụ và / hoặc mất bất kỳ dữ liệu nào.

10. LOẠI TRỪ DỊCH VỤ.

10.1. Một số thể nhân và pháp nhân không được phép kinh doanh với chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn là Người Canada, chúng tôi sẽ không bán cho bạn bất kỳ chứng khoán nào của chúng tôi, Aureus Nummus Gold hoặc các mã thông báo khác. Chúng tôi hoàn toàn không thể làm ăn với bạn nếu bạn là cư dân của một quốc gia được liệt kê trong danh sách trừng phạt của OFAC. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài(OFAC) của Bộ Ngân khố quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế do Hoa Kỳ áp đặt đối với các nước ngoài. Tùy thuộc vào quốc gia, các chương trình của OFAC có thể đóng băng tài sản của các quốc gia bị cấm vận, cấm thanh toán tiền cho các cá nhân và quốc gia trong danh sách cấm vận, hoặc cấm cung cấp dịch vụ cho các quốc gia bị Mỹ trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt này có thể yêu cầu phải có sự chấp thuận của OFAC trước khi tiến hành nghiên cứu hoặc các hoạt động khác tại hoặc liên quan đến quốc gia bị trừng phạt. Một số biện pháp trừng phạt hạn chế hơn các biện pháp trừng phạt khác và áp dụng cho cả nước, trong khi các biện pháp trừng phạt khác nhắm mục tiêu cụ thể vào các cá nhân hoặc tổ chức nhất định trong một quốc gia. Hiện tại, các quốc gia bị trừng phạt bao gồm Balkan, Belarus, Miến Điện, Côte D’Ivoire (Bờ Biển Ngà), Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Iran, Iraq, Liberia, Triều Tiên, Sudan, Syria và Zimbabwe. Danh sách các quốc gia bị trừng phạt được cập nhật định kỳ và có sẵn ở đây .
10.2. Nếu chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi có lý do để tin rằng Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi có thể được sử dụng cho các mục đích không phải trong
theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể chấm dứt các Dịch vụ đối với Người dùng theo quyết định riêng của chúng tôi và có quyền thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền tương ứng.

11. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI TRANG WEB NÀY, ĐỐI VỚI CÁC TÀI LIỆU CỦA CHÚNG TÔI VÀ DOANH NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể cập nhật Trang web này, các tài liệu của Công ty và hoạt động kinh doanh của Công ty theo thời gian, thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào và chúng tôi có thể tạm ngừng, thu hồi, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào mà không cần thông báo. Do đó, có thể đôi khi Trang web này hoặc các bộ phận kinh doanh của chúng tôi không có sẵn để sử dụng.

12. SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

12.1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này và các Lịch trình liên quan bất kỳ lúc nào bằng cách cung cấp thông báo. Bạn được coi là chấp nhận và đồng ý với sửa đổi trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi bằng email đến aureus@nummus.gold nếu ngược lại trong vòng năm (5) Ngày làm việc kể từ ngày thông báo sửa đổi nói trên. Mỗi thông báo sửa đổi sẽ được đưa ra bằng cách thông báo qua ứng dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc qua email. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trách nhiệm duy nhất của bạn là giám sát việc phát hành bất kỳ sửa đổi nào bằng cách thường xuyên truy cập Nền tảng và các Dịch vụ liên quan, đồng thời kiểm tra các sửa đổi đó và email giám sát. Nếu bạn phản đối sửa đổi, sửa đổi sẽ không có giá trị ràng buộc, nhưng quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và Dịch vụ sẽ bị tạm ngừng và sẽ được yêu cầu chấm dứt ngay khi có thể.

12.2. Bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực vào ngày do chúng tôi chỉ định, trong hầu hết các trường hợp, ít nhất là năm (5) Ngày làm việc sau khi thông báo sửa đổi được ban hành. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi sẽ thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa các Bên và sẽ chi phối quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và nhận Dịch vụ sau hoặc hết hạn vào ngày Điều khoản và Điều kiện mới có hiệu lực.

12.3. Nếu một hoặc nhiều điều khoản của các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành một phần hoặc toàn bộ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này. Thay cho bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ hoặc không được kết hợp trong các Điều khoản này và
Điều kiện áp dụng các điều khoản luật định liên quan. Trong tất cả các trường hợp khác, các bên sẽ đồng ý một điều khoản hợp lệ để thay thế điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều này phản ánh càng chặt chẽ mục đích ban đầu càng tốt.

12.4. Người dùng không có quyền yêu cầu chúng tôi đổi bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện vào Aureus Nummus Gold, Cổ phiếu phổ thông (bao gồm cả mã thông báo của nó) và Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2 (bao gồm cả mã thông báo của nó) nếu Điều khoản và Điều kiện thay đổi xảy ra . Mọi khoản bồi thường thiệt hại hoàn toàn bị loại trừ.

13. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI & THÔNG BÁO.

13.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này hoặc nếu bạn muốn nhận được phiên bản bản in của các Điều khoản và Điều kiện này, bạn có thể liên hệ tại địa chỉ email aureus@nummus.gold để biết tất cả các vấn đề liên quan đến Aureus Nummus Gold và đối với tất cả các vấn đề khác liên quan đến Công ty tại địa chỉ email legal@an.gold.

13.2. Nếu bạn đang tìm cách cung cấp thông báo theo các Điều khoản và Điều kiện này, hãy 13.2.1. Trừ khi được chỉ định khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, tất cả các thông báo, sự đồng ý và các tài liệu khác được ủy quyền hoặc được yêu cầu cung cấp bởi hoặc theo các Điều khoản và Điều kiện này phải được cung cấp bằng văn bản và được phục vụ cá nhân hoặc được gửi bằng thư đăng ký trả trước hoặc được gửi qua email bằng thích hợp, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác. 13.2.2. Nhận Thông báo: một thông báo, yêu cầu, sự đồng ý hoặc tài liệu được ủy quyền khác sẽ được coi là chỉ nhận được khi thực sự nhận được hoặc được giao theo Khoản 13.2.3.

13.3. Địa chỉ cho Thông báo. 13.3.1. Địa chỉ của chúng tôi để nhận thông báo sẽ như sau: tại địa chỉ email aureus@nummus.gold cho tất cả các vấn đề liên quan đến Aureus Nummus Gold và cho tất cả các vấn đề khác của Công ty tại địa chỉ email legal@an.gold. 13.3.2. Địa chỉ của bạn để nhận thông báo sẽ là địa chỉ được nêu chi tiết trong Mẫu đăng ký dịch vụ đã hoàn chỉnh, được cập nhật theo thời gian. 13.3.2. Đối với Điều khoản 29, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi địa chỉ nào đối với dịch vụ thông báo như vậy. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi địa chỉ của bạn để thông báo và sau đó chúng tôi gửi thông báo theo địa chỉ trước đó của bạn, chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các yêu cầu được quy định trong Thỏa thuận này; dịch vụ nói trên sẽ cấu thành việc nhận thông báo hợp lệ theo Khoản 13.2.2.

14. BẢO MẬT.

14.1. Mỗi Bên cam kết áp dụng cho tất cả Thông tin bí mật được tiết lộ theo các quy định của Điều khoản và Điều kiện này ở cùng mức độ cẩn trọng mà Bên đó xử lý và bảo vệ thông tin độc quyền của mình chống lại việc tiết lộ công khai và không tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia. 14.2. Mỗi Bên thừa nhận rằng việc tiết lộ Thông tin bí mật có thể được yêu cầu theo luật, quy định hiện hành hoặc lệnh tòa và Bên kia theo đây sẽ giải phóng Bên nhận khỏi bất kỳ vi phạm nào do việc tiết lộ bắt buộc đó theo các điều khoản của Thỏa thuận này. 14.3. Bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn cho những người sau: 14.3.1. trụ sở chính của chúng tôi, công ty mẹ, các công ty con và / hoặc bất kỳ tổ chức nào khác có giám đốc chung; 14.3.2. các nhà tư vấn và cố vấn do chúng tôi ký hợp đồng liên quan đến việc quản lý hoặc vận hành bất kỳ công ty hoặc chi nhánh nào của chúng tôi; 14.3.3. bất kỳ cơ quan xếp hạng, nhà cung cấp bảo hiểm hoặc tổ chức bảo vệ tín dụng nào; và 14.3.4. bất kỳ tòa án, tòa án hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với chúng tôi và / hoặc bạn.

15. TỔNG QUÁT.

15.1. Tính công khai. Bạn cho phép chúng tôi công khai đề cập đến bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi trên trang web và / hoặc tài liệu tiếp thị của chúng tôi. 15.2. Trường hợp bất khả kháng. Ngoại trừ bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào mà bạn có thể có theo các Điều khoản và Điều kiện này, không Bên nào được coi là vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong đây hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, thất bại trong việc thực hiện hoặc gián đoạn dịch vụ do trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi của Đức Chúa Trời , chính quyền dân sự hoặc quân sự, xáo trộn dân sự, chiến tranh, đình công, hỏa hoạn, thảm họa khác, mất điện hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của cơ quan này. 15.3. Từ bỏ. Không có sự khước từ nào của một Bên trong bất kỳ vi phạm nào của Bên kia trong việc thực hiện bất kỳ quy định nào của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ hoạt động như một sự khước từ bất kỳ sự mặc định nào tiếp tục hoặc trong tương lai, cho dù có đặc điểm giống hay khác. 15.4. Phân công. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các Điều khoản và Điều kiện này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, và mọi nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển giao sẽ vô hiệu và sẽ cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có thể chuyển nhượng tất cả hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này theo quyết định của mình. Vào ngày có hiệu lực của bất kỳ chuyển nhượng hợp lệ nào theo Khoản 15.4 này, người chuyển nhượng sẽ được giải phóng khỏi mọi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phát sinh theo Điều khoản và Điều kiện này hoặc, trong trường hợp được chúng tôi chuyển nhượng một phần, khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ các bộ phận các Điều khoản và Điều kiện này đã được chỉ định. 15.5. Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ các điều khoản và điều kiện giữa bạn và chúng tôi liên quan đến chủ đề ở đây và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, cách hiểu, lời hứa, điều kiện, thương lượng, giao ước hoặc đại diện trước đây hoặc đương thời, giữa chúng tôi và bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, những điều được thực hiện bởi hoặc giữa bất kỳ đại diện tương ứng nào của chúng tôi, liên quan đến Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không yêu cầu bồi thường tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm nào rằng các Điều khoản và Điều kiện này đã được thay đổi bằng miệng hoặc sửa đổi hoặc thay đổi bằng cách trao đổi bằng miệng dưới bất kỳ hình thức hoặc ký tự nào. Bạn cũng đồng ý thêm rằng bạn không dựa vào bất kỳ lời hứa, lời xúi giục, đại diện, tuyên bố, tiết lộ hoặc nghĩa vụ tiết lộ nào của chúng tôi khi tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp có xung đột hoặc không nhất quán giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của bất kỳ Biểu mẫu hoặc Lịch trình Đăng ký Dịch vụ nào, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng. 15.6. Tuân thủ Luật áp dụng. Bạn sẽ tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc, quy định hoặc lệnh áp dụng cho việc tiếp nhận và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của bạn. 15.7. Thẩm quyền tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện. Các bên tuyên bố và đảm bảo rằng họ có tất cả quyền lực và thẩm quyền cần thiết để thực hiện và thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này, và các Điều khoản và Điều kiện này là một thỏa thuận hợp pháp, hợp lệ và ràng buộc, có hiệu lực thi hành đối với mỗi Bên theo các điều khoản của bên đó. 15.8. Sự sống còn. Tất cả các Điều khoản sẽ có hiệu lực sau bất kỳ sự chấm dứt nào của các Điều khoản và Điều kiện này. 15.9. Đề mục. Các tiêu đề trong các Điều khoản và Điều kiện này nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến cách giải thích của nó. Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề phần nào trong tài liệu này chỉ được chèn vào để thuận tiện, và không có cách nào định nghĩa hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào trong tài liệu này. 15.10. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) sẽ không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, hiệu lực, tính hợp pháp hoặc khả năng thực thi của phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. 15.11. Các Bên của Điều khoản và Điều kiện này là các nhà thầu độc lập và không có gì trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc việc làm nào giữa các Bên. Không Bên nào là đại lý hoặc đại diện của bên kia hoặc được ủy quyền để thực hiện bất kỳ bảo đảm nào hoặc đảm nhận hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào khác thay mặt cho bên kia. 15.12. Bản đối chiếu. Bằng cách chỉ ra một Dịch vụ cụ thể trong Biểu mẫu đăng ký dịch vụ và sau đó tiếp tục sử dụng Dịch vụ đó, các điều khoản của Lịch trình dịch vụ liên quan sẽ được đưa vào và tạo thành một phần của Điều khoản và Điều kiện và thỏa thuận của bạn với chúng tôi. Trong trường hợp xung đột với bất kỳ điều khoản nào khác của Điều khoản và Điều kiện, sẽ được ưu tiên áp dụng so với các điều khoản đó. 15.13. Ghi âm điện thoại. Chúng tôi có thể ghi lại và / hoặc giám sát thông tin liên lạc đến hoặc đi, trên bất kỳ số điện thoại được quảng cáo, điều hành hoặc có liên quan của chúng tôi, theo hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước cho bạn. Trong trường hợp bản ghi âm được thực hiện theo Khoản 15.13 này, bản ghi âm đó sẽ là tài sản duy nhất của chúng tôi và là bằng chứng cho sự trung thực của nội dung trong đó. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ không có quyền truy cập, sao chép, bắt buộc giao hàng hoặc nói cách khác, bất kỳ bản ghi nào trừ khi pháp luật yêu cầu khác. 15.14. Bạn đồng ý rằng, trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ không có bên thứ ba nào được hưởng lợi đối với các Điều khoản và Điều kiện này. 15.15. Các Điều khoản và Điều kiện này không và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ, quan hệ đối tác, liên doanh, chủ lao động – nhân viên, đại lý hoặc mối quan hệ nhượng quyền thương mại nào giữa chúng tôi và bạn. 15.16. Các Điều khoản và Điều kiện này cũng như các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp dưới đây, và bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tranh chấp và tranh cãi nảy sinh dưới đây hoặc liên quan đến đây và / hoặc đến Dịch vụ, cách giải thích của chúng, hoặc sự vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực của chúng, các mối quan hệ dẫn đến từ các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ giao dịch nào có liên quan sẽ được điều chỉnh, hiểu theo và thực thi ở mọi khía cạnh theo luật của Bang Delaware, Hoa Kỳ mà không tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột pháp luật của nó, và sẽ được đưa vào và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án có thẩm quyền ở Bang Delaware, Hoa Kỳ. 15.17. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình dưới đây và / hoặc chuyển quyền sở hữu và quyền sở hữu trong Dịch vụ cho Bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước cho bạn. Quyền và nghĩa vụ của bạn theo Điều khoản và Điều kiện là không thể chuyển nhượng. Mọi nỗ lực hoặc thực tế chuyển nhượng trong đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản và rõ ràng của chúng tôi sẽ vô hiệu.

16. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

Bạn đồng ý rằng Chính sách Bảo mật, như được trình bày thêm bên dưới, là một phần không thể tách rời của các Điều khoản và Điều kiện này.

17. CHỜ ĐỢI.

Quyền của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản.

18. LUẬT ĐIỀU CHỈNH.

35.1. Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật của Bang Delaware, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ liên quan đến tất cả các vấn đề của An Aurum Dynamics Corporation và chứng khoán của nó. Bạn đồng ý với quyền tài phán duy nhất của các tòa án của Bang Delaware, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, trừ khi có quy định khác trong một lịch trình thích hợp. Trong phạm vi luật pháp cho phép, các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng trong phạm vi chúng không phù hợp với bất kỳ luật nào.

19. ĐỊNH GIÁ CÔNG TY VÀ TÀI SẢN CỦA NÓ – CẢNH BÁO UNICORN.

Nói chung, trong kinh doanh các công ty tư nhân có định giá bất thường và cao được gọi là “kỳ lân”. Công ty là một công ty mới thành lập ở giai đoạn đầu trong quá trình phát triển. Trong số các tài sản của nó là các loại tiền điện tử được giao dịch trao đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền điện tử Aureus Nummus Gold. Aureus Nummus Gold và các mã thông báo tiền điện tử khác, được giao dịch trên các sàn giao dịch với các mức giá nhất định. Theo các quy tắc của IRS và các tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận chung (GAAP), giá của tiền điện tử tương ứng trên sàn giao dịch là giá trị của nó cần được nhập vào báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại, giá trị trao đổi tích lũy của một hoặc nhiều loại tiền điện tử này và / hoặc nắm giữ mã thông báo tiền điện tử là vài tỷ đô la Mỹ. Các loại tiền điện tử và / hoặc nắm giữ mã thông báo tiền điện tử này được phân loại là cái gọi là tài sản “vô hình” và chúng phải được coi là không có tính thanh khoản. Thuật ngữ “không có tính thanh khoản” có nghĩa là Công ty sẽ khó hoặc không thể chuyển đổi các tài sản ròng này thành các loại tiền tệ fiat được chấp nhận chung hoặc các tài sản có tính thanh khoản khác. Ban lãnh đạo của Công ty cho rằng định giá trao đổi đối với tài sản của Công ty là quá cao. Tuy nhiên, không có cách nào hợp lý để xác định bao nhiêu là “quá cao” và giá nào sẽ là giá trị hợp lý. Các tài sản khác của Công ty không được giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào được định giá bằng 0 hoặc theo giá gốc. Mặc dù ban quản lý của Công ty cố gắng, trên cơ sở nỗ lực cao nhất, để thúc đẩy các kế hoạch kinh doanh của mình đến mức cuối cùng sẽ có thể bán một số tiền điện tử và / hoặc nắm giữ mã thông báo tiền điện tử này, rõ ràng là không có gì đảm bảo cho điều đó.

20. LỖI, SỬA CHỮA, THAY ĐỔI VÀ SỢ HÃI.

Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng Trang web và các Điều khoản và Điều kiện sẽ không có lỗi, không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác, hoặc các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Trang web và các Điều khoản và Điều kiện sẽ đúng, chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy. Luật liên tục thay đổi và thông tin có thể không đầy đủ hoặc chính xác tùy thuộc vào vấn đề pháp lý cụ thể của bạn. Mỗi vấn đề pháp lý phụ thuộc vào sự kiện riêng của nó và các khu vực pháp lý khác nhau có các luật và quy định khác nhau. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các tính năng, chức năng hoặc nội dung của Trang web và các Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác xuất hiện trên Trang web và các Điều khoản và Điều kiện. Trang web này và các Điều khoản và Điều kiện có thể chứa các lỗi và thiếu sót không cố ý mà chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sửa chữa mọi lỗi hoặc thiếu sót không cố ý càng nhanh càng tốt trên cơ sở nỗ lực cao nhất. Ý nghĩa của các phần văn bản bị ảnh hưởng của Trang web hoặc Điều khoản và Điều kiện sẽ được giải thích theo cách mà ý nghĩa ban đầu và ý định ban đầu được giữ nguyên, như thể lỗi hoặc thiếu sót không có.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Error: Contact form not found.