Şartlar ve Kurallar

Şartlar ve koşullar:

Şartlar ve Koşullar aşağıdaki bölümlerden oluşur – lütfen bunları dikkatlice okuyun:

SAHTEKÂRLIK UYARISI

ŞARTLAR VE KURALLAR

(NS “Şartlar” ya da “Şartlar ve Kurallar” )

“Biz” Şirket AN Aurum Dynamics Corporation, iştirakleri, ilgili şirketleri, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, danışmanları ve Şirket adına hareket edebilecek usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş diğer herhangi bir kişi anlamına gelir. Lütfen “Hüküm ve Koşullar “ın başında yer alan ilgili tanımlara bakınız.

“Siz”, yatırımcı, hissedar veya müşteri ya da sadece bir müşteri veya aynı zamanda Şirketin işi, menkul kıymetleri ve varlıklarıyla ilgilenen herhangi bir kişi anlamına gelir. “Siz” ifadesi aynı zamanda web sitelerimizi ve Şirket belgelerimizi ziyaret eden herhangi bir ziyaretçi anlamına gelir. Lütfen “Hüküm ve Koşullar “ın başında yer alan ilgili tanımlara bakınız.

1. DİĞER UYGULANABİLİR ŞARTLAR VE KURALLAR.

Prensip olarak, Aureus Nummus Gold’un Şart ve Koşulları (ilgili Şart ve Kurallarla birlikte) bütünüyle AN Aurum Dynamics Corporation (“Şirket”) şirketi için de geçerlidir. Bu Hüküm ve Koşullar https://aureus.nummus.gold adresinde bulunabilir. Her iki web sitesinin Hüküm ve Koşullarındaki anlam veya yorum farklılıkları veya uyuşmazlıklar Şirket yöneticileri tarafından yazılı olarak karara bağlanacaktır. Şirket yöneticileri bu yorumlama konusunda tek takdir yetkisine ve tam bir özgürlüğe sahiptir ve kararları Şartlar ve Koşullarda ilgili bir değişiklikle kamuya açıklanacaktır.

2. TOPLAM KAYIP RİSKİ – SADECE AKREDİTE YATIRIMCILARA İZİN VERİLMEKTEDİR.

2.1. Şirketin herhangi bir menkul kıymetine veya kripto tabanlı varlığına – her ne şekilde olursa olsun – yatırım yapmak son derece spekülatif ve riskli olarak değerlendirilmelidir. Yatırımcılar sermayelerinin tamamını kaybedebilir. Yatırımcılar ve hissedarlar sadece toplam kayıp riskini taşımaktadır. Tam zayiata karşı herhangi bir rücu hakkı bulunmamaktadır. Uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayız.

2.2. Yatırımcılar ve Hissedarlar, Şirket veya bağlı şirketlerinden herhangi biri ya da yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, danışmanları ve danışmanları aleyhine dava açmamayı koşulsuz olarak kabul ederler.

2.3. Şirketin menkul kıymetlerine veya kripto varlıklarına yatırım yapmadan önce lütfen herhangi bir İzahname, Özel Arz Memorandumu veya Abonelik Sözleşmesinde belirtilen kural ve koşullara uyun. Lütfen bu belgeleri Şirketten isteyiniz. Şirket her zaman eksiksiz bir açıklama belgeleri seti göndermeyi taahhüt edecek olsa da, bu belgelerin uygun şekilde alındığından emin olmak münhasıran Hissedarın veya Yatırımcının yükümlülüğündedir.

2.4. Lütfen mali danışmanlarınıza, hukuk müşavirinize veya konuyla ilgili diğer uzman danışmanlara danışın.

3. KÜRESEL KURAL.

Şartlar ve Koşullar istisnasız dünya çapında geçerliliğe sahiptir.

4. SORUMLULUK VE TAZMİNATIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI.

4.1. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, ne biz ne de iştiraklerimiz, ilgili yöneticilerimiz, memurlarımız, hissedarlarımız veya çalışanlarımız veya acentelerimiz, sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil), yasal görev ihlali veya başka bir şekilde, öngörülebilir olsa bile, aşağıdakiler kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz ve yükümlü olmayız: 4.1.1. Bu Web Sitesinde veya diğer Şirket belgelerinde bulunan veya Bu Web Sitesi veya diğer Şirket belgeleriyle bağlantılı olarak sunulan herhangi bir bilgi, görüş, içerik ve/veya materyalin kullanılması veya bunlara güvenilmesi veya 4.1.2. özel, dolaylı, arızi, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar, kar, satış, iş veya gelir kaybı; veri kaybı; iş kesintisi; beklenen tasarrufların kaybı; iş fırsatı, iyi niyet veya itibar kaybı; boşa harcanan yönetim zamanı veya herhangi bir dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket ve bağlı kuruluşları veya diğer ilgili şirketlerle ilgili olarak erişimde, kullanımda veya erişimde kesinti veya gecikme, hat veya sistem arızası veya güvenlik tehdidi.

4.2. Yürürlükteki yasaların aksi gerektirmediği sürece, Şirketin menkul kıymetlerine veya kripto varlıklarına yatırım yapmanız veya Şirketle iş yapmanızla bağlantılı olarak ortaya çıkan bilgi teknolojiniz, cihazlarınız, bilgisayar programlarınız, platformunuz, verileriniz veya diğer tescilli materyallerinizde meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.

4.3. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Şirketi, iştiraklerini ve ilgili memurlarını, temsilcilerini ve çalışanlarını, sizin veya sizin adınıza hareket eden herhangi bir temsilciden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan her türlü kayıp, yükümlülük, yargı, dava, işlem, talep, hasar, maliyet (avukatlık ücretleri dahil) ve bunlara karşı tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz, Şirketin menkul kıymetlerine veya kripto varlıklarına yatırım yapmak veya Şirketle iş yapmakla bağlantılı olarak veya sizin veya sizin adınıza hareket eden herhangi bir temsilcinin bu Hüküm ve Koşullara tam olarak uymamasından veya Şirket ve bağlı kuruluşları ile yöneticileri, memurları, çalışanları veya danışmanları tarafından sağlanan herhangi bir bilgi veya görüntünün sizin veya söz konusu temsilci tarafından kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilir.

4.4. İşbu Hüküm ve Koşullarda aksine herhangi bir hüküm bulunmasına bakılmaksızın, herhangi bir nedenle size karşı sorumlu olduğumuzun tespit edilmesi halinde, işbu Hüküm ve Koşullara girerken, Şirketin tüm dava nedenleri kapsamındaki herhangi bir zarar veya kayıp için toplam sorumluluğunun aşağıdakilerden büyük olanı aşmayacağını açıkça kabul edersiniz: (i) on bin Amerikan Doları (10.000$); veya (ii) söz konusu yükümlülüğün doğmuş olduğu iddia edilen tarihten üç (3) ay önce işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında ilgili Hizmetler için tarafınızca bize ödenmiş ve ödenecek ücretler.

4.5. Ne biz ne de iştiraklerimiz, Üçüncü Taraf sağlayıcılar veya ilgili direktörler, yöneticiler, memurlar, hissedarlar, çalışanlar veya acenteler aşağıdakilerle ilgili olarak herhangi bir garanti vermemektedir ve bu tarafların hiçbiri size karşı herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır: 4.5.1. Şirketin doğruluğu, yeterliliği, güncelliği, eksiksizliği, güvenilirliği, performansı veya sürekli kullanılabilirliği; veya, 4.5.2. Gecikmeler, ihmaller veya kesintiler; 4.5.3. Kasti olmayan hatalar ve noksanlar.

4.6. Şirket’in iş ve sermaye yapısını oluşturan ve yanlışlıklar veya yazım hataları ya da diğer hatalar içerebilecek bilgi ve materyalleri tamamen veya kısmen doğrulamadık, izlemedik, gözden geçirmedik veya tasdik etmedik.

4.7. Siz, Kullanıcı veya Yatırımcı veya Hissedar, Şirketi, iştiraklerini, ilgili şirketlerini ve yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve danışmanlarını, her ne olursa olsun ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın, her türlü yükümlülük ve sorumluluktan koşulsuz olarak muaf tutmayı kabul edersiniz.

5. İLERİYE DÖNÜK BEYANLAR.

Platformdaki belirli ifadeler, ABD Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası veya İsviçre, Kanada veya başka bir yerde geçerli benzer düzenlemelerin güvenli liman hükümleri anlamında “ileriye dönük beyanlar” oluşturabilir. Bazı durumlarda, bu ifadeler “olabilir”, “uğraşmak”, “tasavvur etmek”, “olabilir”, “olacak”, “olmalı”, “beklemek”, “planlamak” gibi ileriye dönük kelimeler kullanılarak tanımlanabilir. “öngörmek”, “inanmak”, “tahmin etmek”, “tahmin etmek”, “potansiyel” veya “devam etmek” ve bu terimlerin ve diğer karşılaştırılabilir terminolojinin olumsuzları. Şirket hakkında, Şirketin işi hakkında, Şirketin menkul kıymetleri ve kripto varlıkları hakkında bilinen ve bilinmeyen risklere, belirsizliklere ve varsayımlara tabi olan bu tür ileriye dönük beyanlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili stratejilerimize ve işimizdeki ve sektörümüzdeki beklenen eğilimlere dayalı olarak ilgili ürünlerin gelecekteki finansal performansına ilişkin tahminleri, Şirketin planlarına, hedeflerine, beklentilerine ve niyetlerine ilişkin beyanları ve tarihi veya güncel gerçekler olmayan diğer beyanları içerebilir. İleriye yönelik beyanlar, sadece gelecek olaylarla ilgili beklentilerimize dayanarak yapılmış tahminlerdir. İş hacmi veya söz konusu ileriye yönelik beyanlarda zımnen ya da açıkça belirtilmiş olanlardan maddeten farklı olabilecek performans gibi gerçek sonuçlar doğurabilecek riskleri ve belirsizlikleri içerirler. Şirket’in performansının mevcut beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına yol açabilecek faktörler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, stratejik girişimlerin uygulanması, ekonomik, siyasi ve piyasa koşulları ve dalgalanmaları, hükümet ve sektör düzenlemeleri, faiz oranı riski ve piyasa rekabeti yer almaktadır. Bu riskler ve belirsizlikler kapsamlı değildir ve ileriye yönelik beyanlar, değişime tabi bir dizi tahmine dayanarak yapılmaktadır. Çok rekabetçi ve sürekli değişen bir ortamda iş yapmaktayız. Zaman zaman yeni riskler ve belirsizlikler ortaya çıkmaktadır ve bütün riskleri ve belirsizlikleri tahmin etmek mümkün değildir. Bunun yanı sıra söz konusu unsurların ve bununla birlikte unsur ya da unsurlar bütününün ileriye yönelik beyanlarda belirtilenlerden maddeten farklılık gösterebilecek sonuçlar, iş hacmi, performans ya da edinimlere ne ölçüde sebebiyet vereceğini değerlendiremeyiz. Herhangi bir rapor ya da belgede bu gibi tahminleri dahil etmemiz, tahminlerimizin gerçek olacağı yönünde bir açıklama olarak görülmemelidir. İşbu ileriye yönelik beyanların hiçbirinin doğruluğu ya da eksiksizliğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. İleriye yönelik beyanlara, gelecek olaylarla ilgili tahminler olarak itimat etmeyiniz. Herhangi bir raporun tarihinden sonra, önceki beyanlarımızı gerçekleşmiş sonuçlara veya revize edilmiş beklentilere uydurmak için işbu ileriye yönelik beyanları güncellemek zorunda olmadığımızı ve güncelleme niyetinde de olmadığımızı beyan ederiz. Şirketin menkul kıymetlerine ve Şirketin kripto varlıklarına yapılan bir yatırımın doğası gereği son derece spekülatif olduğunu ve yatırımınızın tamamen kaybedilmesine neden olabileceğini bilmeli ve kabul etmelisiniz.

6. VIRÜSLER VE KUSURLAR.

6.1. Bilgisayar virüslerini tespit amacıyla gerekli önlemleri aldık. Ancak, Platformumuzun ve/veya Hizmetlerimizin hiçbir aksaklık, arıza, tutukluk ve virüs barındırmadığını ya da Platformun herhangi bir zamanda doğru ve beklenen şekilde çalışacağını taahhüt edemeyiz. Hizmeti engelleme saldırısı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere virüs ya da bilgisayar ekipmanlarınızı, bilgisayar programlarınızı, verilerinizi veya diğer materyalleri etkileyebilecek diğer zararlı teknolojik materyaller nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp veya zararlardan ötürü hiçbir yükümlülük kabul etmeyiz.

6.2. Platform ve Hizmetlerimize erişmek için bilişim teknolojilerinizi, cihazlarınızı, bilgisayar programlarınızı ve platformunuzu yapılandırmak ve bunları kendinize ait anti-virüs yazılımları, firewall’lar ve diğer teknik önlemlerle korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Platformumuzun ve Hizmetlerimizin bilişim teknolojileriniz, bilgisayar programlarınız ve platformunuz ile uyumluluğuyla ilgili hiçbir taahhütte bulunmayız.

6.3. Virüsleri, truva atlarını, solucanları, mantık bombalarını, tuş vuruşu kaydedicileri, casus yazılımları, reklam yazılımlarını ve/veya herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının çalışmasını olumsuz yönde etkilemek için tasarlanmış veya başka bir şekilde kötü niyetli veya teknolojik olarak zararlı olan diğer zararlı programları veya benzer bilgisayar kodlarını bilerek tanıtarak Web Sitesini kötüye kullanmamalısınız.

 

7. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ.

7.1. Bu Hüküm ve Koşullarda yer alan yükümlülükler veya taahhütlerle ilgili herhangi bir anlaşmazlıkla ilgili olarak bize karşı tahkim başlatabilirsiniz. Ancak, bu Web Sitesine girerek, Şirkete, bağlı şirketlerine, ilgili şirketlerine ve yöneticilerine, memurlarına, çalışanlarına ve danışmanlarına karşı dava açmamayı ve başlatmamayı ve ne doğrudan ne de dolaylı olarak veya Üçüncü Taraflar aracılığıyla herhangi bir şekilde tazminat talep etmemeyi açıkça ve koşulsuz olarak kabul edersiniz.

7.2. Bir Tarafın işbu Maddeye riayet etmemesi durumunda söz konusu Taraf, diğer tarafı aşağıda belirtildiği şekilde ihtilaf çözüm prosedürlerine bağlı olmaktan ibra ettiğini kabul eder.

7.3. Prosedür. 7.3.1. Taraflardan birinin bir uyuşmazlık başlatması durumunda: 7.3.1.1. Taraf diğer Tarafa uyuşmazlığı müzakere etmek üzere bir temsilci atadığını yazılı olarak bildirecektir (‘Uyuşmazlık Bildirimi’); 7.3.1.2. Uyuşmazlık Bildirimini aldıktan sonraki beş (5) İş Günü içinde, diğer Taraf uyuşmazlığı müzakere etmek üzere temsilcisini belirleyerek yazılı olarak cevap verecektir (‘Uyuşmazlık Cevabı’); 7.3.1.3. Tarafların temsilcileri uyuşmazlığı müzakere etmek ve çözmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir; herhangi bir uzlaşma sağlanabilirse, bu yazılı olarak kaydedilmeli ve her iki temsilci tarafından imzalanmalıdır; söz konusu imzalı anlaşma Taraflar için bağlayıcı kabul edilecektir; 7.3.2. Anlaşmazlığın, Anlaşmazlık Cevabının alınmasından itibaren on (10) İş Günü içerisinde çözülmemesi halinde, Taraflar anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için tahkim veya dava dışı bir süreç için müzakere etmek üzere ellerinden gelen çabayı göstermeyi taahhüt ederler; 7.3.3. Uyuşmazlık Yanıtının alınmasından itibaren yirmi (20) İş Günü geçmesi ve alternatif bir uyuşmazlık çözüm süreci için yapılan müzakerelerin başarısız olması halinde, Taraflar tahkime gidebilirler. 7.3.4. Alternatif bir uyuşmazlık çözümü için yapılan müzakerelerin başarısız olması durumunda, uyuşmazlığın ayrıntıları ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi – ICC İsviçre uyarınca tahkime havale edilecek ve nihai olarak bu Kurallar atıf yoluyla bu maddeye dahil edilmiş sayılacaktır. 7.3.4.1. Hakemlerin sayısı üç olacaktır; 7.3.4.2. Tahkim merkezi veya yasal yeri Zürih Şehri olacaktır; 7.3.4.3. Tahkim yargılamasında kullanılacak dil İngilizce olacaktır; ve, 7.3.4.4. İşlemlerdeki amir kanun, uygun görüldüğü takdirde işbu Hüküm ve Koşullardaki amir kanun olacaktır. 7.3.5. Maliyetler 7.3.5.1. Müzakerelerde farklı şekilde mutabık kalınmadığı ya da tahkim veya dava kararıyla emredilmediği sürece ihtilafın oluşmasına sebebiyet veren Taraf, her türlü masrafı üstlenir.

8. KARA PARA AKLAMA VE TERÖRIZMIN FINANSMANIYLA MÜCADELE ÇERÇEVESI.

8.1. Genel. 8.1.1. İlgili Kara Para Aklamayla Mücadele Mevzuatı, Mali Suçlar Mevzuatı, Terörün Finansmanı Mevzuatı ve Yaptırımlar Mevzuatı, kurallar, rehberlik ve uygulama (“Mali Suç Çerçevesi”) kapsamındaki yükümlülüklerimizi ciddiye alıyor ve faaliyetlerimizi ilan edilen amaçlar ve hükümlerle uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Mali Suç Çerçevesi tarafından. 8.1.2. Finansal Suç Çerçevesindeki ilgili zorunlulukların ifasında, bunu sağlamak için gözlem, kimlik tanımlama ve onay programları ile operasyonlarımızı yürütüyoruz. 8.1.3. Finansal Suç Çerçevesi hükümleri altındaki yükümlülüklerimizin ifasında önetkin şekilde çalışacağımızı taahhüt ederiz ve bu itibarla, ilgili Finansal Suç Çerçevesi Yükümlülüklerine uygun olduğunu temin etmek amacıyla toplanan ve saklanan gözlem, kimlik tanımlama ve onay bilgileriyle ilgili süregelen yıllık denetim kontrolleri yürüteceğiz. 8.1.4. Mali Suç Çerçevesi kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirirken elde tutulan bilgilerin ilgili güvenlik gereklilikleri ve standartlarına uygun olarak korunmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. 8.1.5. Mali Suç Çerçevesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için tarafımızdan toplanan herhangi bir bilgiyi ilgili devlet makamlarına, düzenleyici kurumlara ve/veya diğer zorunlu olarak yetkilendirilmiş kuruluşlara önceden haber vermeksizin verme hakkını saklı tutuyoruz ve siz de işbu belgeyle bize mutlak ve geri alınamaz bir hak veriyorsunuz. Bilgilerin açıklanmasının ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olması veya Mali Suç Çerçevesi kapsamında gerekli olması şartıyla. 8.1.6. Finansal Suç Çerçevesi hükümleri altındaki ilgili yükümlülükleri ifa edebilmemiz için gerekli olan ek bilgilerin sizden talep etmek hakkımız saklıdır. Sizden belge talep etmemiz ve bu talebe tarafınızca açıkça, zımnen ya da fiilen uyulmaması durumunda, Platform(lar)a ve Hizmet(ler)e erişiminizi geri alabilir, engelleyebilir ya da iptal edebiliriz. 8.1.7. İşbu Hüküm ve Koşullar uyarınca bilgi elde ettiğimiz, topladığımız ve/veya kaydettiğimiz durumlarda; sizinle ilgili olarak elde edilmiş, toplanmış veya kaydedilmiş bilgileri görüntüleme talepleriniz için makul bir idari ücret talep etme hakkımız saklıdır. 8.1.8. Madde 8.1.7 ile ilgili olarak, faaliyetlerimiz sırasında tarafımızdan tutulan, toplanan ve/veya kaydedilen tüm bilgilere, yürürlükteki herhangi bir yasa aksini gerektirmedikçe, yalnızca belirli koşullar altında tarafınızdan erişilebilir olacaktır. 8.1.9. Mali Suç Çerçevesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için kimliğinizi doğrulamak için elektronik doğrulama yöntemleri kullanabileceğimizi kabul ve beyan edersiniz. Kimliğinizi doğrulamak için elektronik doğrulama yöntemlerini kullanmamızı istemediğiniz durumlarda, lütfen alternatif bir doğrulama yöntemi talep etmek için bildirim adresinden e-posta yoluyla yazılı olarak bizimle iletişime geçin. 8.1.10. Madde 8.1.9’da ayrıntıları verilen yukarıda belirtilen elektronik doğrulama yöntemlerini sınırlamaksızın, bir kredi raporlama kuruluşundan veya benzer bir kuruluştan, doldurulmuş bir Hizmet Kayıt Formu dahil olmak üzere bize sağlanan kişisel bilgilerin, kredi raporlama kuruluşunun mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan bir kredi bilgi dosyasında yer alan kişisel bilgilerle (tamamen veya kısmen) eşleşip eşleşmediğine dair bir değerlendirme sağlamasını talep edebiliriz. Alternatif olarak, böyle bir değerlendirmeyi hazırlamak ve sağlamak için bir kredi raporlama kuruluşundan veya benzeri bir kuruluştan talepte bulunabileceğimizi kabul edersiniz. 8.1.11. Madde 8.1.10 ile ilgili olarak, kredi raporlama kuruluşunun veya benzer bir kuruluşun, doldurulmuş bir Hizmet Kayıt Formunda tarafınızdan sağlanan kişisel bilgileri bu tür bir değerlendirme yapmak amacıyla kullanabileceğini kabul edersiniz. 8.1.12. Kimliğinizi elektronik doğrulama yöntemleriyle doğrulayamadığımız durumlarda, söz konusu yetersizliği detaylandırarak sizinle iletişime geçeceğiz ve alternatif bir doğrulama yöntemi sunmanın yanı sıra gerekli olan tüm makul bilgileri size sağlayacağız.

9. HİZMETLERİN İŞLETİLMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ.

Herhangi bir zamanda, yürürlükteki herhangi bir yasa kapsamında bize sunulabilecek diğer çözüm yollarına ek olarak, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir nedenle Şirketin belgelerine, yatırımlarına ve işine erişiminizi engelleyebiliriz. İşbu Hüküm ve Koşullardan herhangi birini, herhangi bir şekilde ihlâl ettiğinize hükmettiğimiz durumda bunun gibi eylemlerde gerçekleşebilir. Ayrıca, herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir iş veya yatırım ilişkisini veya bunun herhangi bir bölümünü, önceden bildirimde bulunmaksızın geçici veya kalıcı olarak durdurabiliriz. Hizmetin sona ermesi ve/veya herhangi bir veri kaybı ile ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmediğimizi kabul ve beyan edersiniz.

10. HIZMET DIŞI BIRAKMA.

10.1. Bazı gerçek ve tüzel kişiler, biz ya da iştiraklerimizle iş yapmaktan hariç tutulur. Kanadalı bir Kişiyseniz, size herhangi bir menkul kıymetimizi, Aureus Nummus Gold’u veya diğer tokenları satmayacağız. OFAC yaptırımlar listesinde yer alan bir ülkede ikamet ediyorsanız sizinle hiçbir şekilde iş yapamayız. Maliye Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Birleşik Devletler tarafından yabancı ülkelere karşı uygulanan yaptırımları yönetir ve uygular. OFAC programları, ülkeye göre farklılık gösterebilecek şekilde, ambargo konulan ülkelerin varlıklarını dondurabilir, ambargo listesindeki kişi ve ülkelere fon transferlerini yasaklayabilir veya ABD yaptırımlarına tabi ülkelere hizmet sunulmasını yasaklayabilir. Söz konusu yaptırımlar, yaptırım uygulanan ülkelerde araştırma ve diğer türlü faaliyetler yürütmeden veya bu ülkeleri kapsam içine dahil etmeden önce OFAC’tan onay almayı gerektirebilir. Bazı yaptırımlar diğerlerinden daha kısıtlayıcı iken, bazıları da bir ülkedeki belli kişileri ve kurumları hedef alır. Halihazırda yaptırım uygulanan ülkeler arasında Balkanlar, Belarus, Burma, Fildişi Sahili, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Irak, Liberya, Kuzey Kore, Sudan, Suriye ve Zimbabve bulunmaktadır. Yaptırım uygulanan ülkeler listesi periyodik olarak güncellenmektedir ve buradanulaşılabilir.
10.2. Biz ve bağlı şirketlerimiz, Hizmetlerimizin ve Platformumuzun aşağıdaki amaçlar dışında kullanılabileceğine inanmak için nedenlerimiz varsa,
yasalara uygun olarak, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Kullanıcıya verilen Hizmetleri sonlandırabiliriz ve ilgili makamları bilgilendirme hakkımızı saklı tutarız.

11. BU WEB SİTESİNDE, BELGELERİMİZDE VE İŞİMİZDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

Bu Web Sitesini, Şirket belgelerini ve Şirketin işlerini zaman zaman güncelleyebileceğimizi, içeriği herhangi bir zamanda değiştirebileceğimizi ve bildirimde bulunmaksızın tümünü veya herhangi bir bölümünü askıya alabileceğimizi, geri çekebileceğimizi, durdurabileceğimizi veya değiştirebileceğimizi kabul etmektesiniz. Bu nedenle, bu Web Sitesinin veya işletmemizin bazı bölümlerinin kullanılamadığı zamanlar olabilir.

12. BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ.

12.1. İşbu Hüküm ve Koşullarda ve ilgili Programlarda zaman zaman, bildirim sunarak değişiklik yapabileceğimizi beyan ve kabul edersiniz. Söz konusu değişiklik bildiriminin tarihinden itibaren beş (5) İş Günü içinde aksini aureus@nummus.gold adresine e-posta ile bildirmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş ve kabul etmiş sayılırsınız. Her değişiklik bildirimi, Platform veya Hizmet uygulaması üzerinden ya da e-posta yoluyla tebliğ edilir. Düzenli olarak Platforma ve ilgili Hizmetlere erişerek ve söz konusu bir değişiklik olup olmadığını kontrol ederek ve e-postalarınıza bakarak herhangi bir değişiklik bildirimi yapılmış olup olmadığını kontrol etmenin tamamen sizin sorumluluğunuz altında olduğunu beyan ve kabul edersiniz. Değişikliklere itiraz etmeniz durumunda söz konusu değişiklik bağlayıcı olmayacak, ancak Platforma ve Hizmetlere erişiminiz askıya alınacak ve makul olan en kısa sürede erişiminizin iptal edilmesi gerekecektir.

12.2. İşbu Hüküm ve Koşullarda yapılan herhangi bir değişiklik, çoğu zaman ilgili değişiklik bildirimi iletildikten sonra en az beş (5) gün içinde, tarafımızca belirlenecek olan tarih itibariyle yürürlüğe girer. Değiştirilmiş olan Hüküm ve Koşullar, Taraflar arasında daha önceden yapılmış herhangi bir anlaşmayı ilga eder ve yeni yeni Hüküm ve Koşulların yürürlüğe girme tarihinden sonra, ya da tarihi itibariyle, Platforma erişiminiz ve Hizmet alımınız konularını idare eder.

12.3. İşbu Hüküm ve Koşullardaki bir ya da daha fazla hükmün tamamen ya da kısmen geçersiz veya uygulanamaz olması ya da geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, işbu Hüküm ve Koşullardaki geri kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmez. Geçersiz veya bu Koşullara dahil edilmemiş herhangi bir hüküm yerine ve
Koşullar ilgili yasal hükümler uygulanacaktır. Diğer tüm durumlarda, taraflar, asıl amacı mümkün olduğunca yakından yansıtan geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerini alacak geçerli bir hüküm üzerinde anlaşmaya varacaklardır.

12.4. Kullanıcı, Şartlar ve Koşullarda bir değişiklik olması durumunda, Aureus Nummus Gold, Adi Hisse Senetleri (simgeleri dahil) ve Dönüştürülebilir Tahvil Aurum A2’ye (belirteçleri dahil) yapılan herhangi bir yatırımın geri ödenmesini talep etme hakkına sahip değildir. . Herhangi bir zarar tazminatı tamamen hariç tutulmuştur.

13. BİZE ULAŞIN & BİLDİRİM.

13.1. Bu Hüküm ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bu Hüküm ve Koşulların basılı bir versiyonunu almak istiyorsanız, Aureus Nummus Gold ile ilgili tüm konular için aureus@nummus.gold e-posta adresinden ve Şirket ile ilgili diğer tüm konular için legal@an.gold e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

13.2. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamında bildirimde bulunmak istiyorsanız, 13.2.1. Bu Hüküm ve Koşullarda aksi belirtilmedikçe, bu Hüküm ve Koşullar tarafından veya bu Hükümler ve Koşullar uyarınca verilmesine izin verilen veya verilmesi gereken tüm bildirimler, izinler ve diğer belgeler yazılı olarak verilmeli ve şahsen sunulmalı veya ön ödemeli taahhütlü mektupla gönderilmeli veya e-posta ile gönderilmelidir. Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça uygun olacaktır. 13.2.2. Bildirimin Alınması: Bir bildirim, talep, muvafakat veya diğer yetkili belgeler yalnızca Madde 13.2.3 uyarınca fiilen alındığında veya teslim edildiğinde alınmış sayılacaktır.

13.3. Tebligat Adresi 13.3.1. Bildirim adresimiz aşağıdaki gibi olacaktır: Aureus Nummus Gold ile ilgili tüm konular için aureus@nummus.gold e-posta adresi ve diğer tüm Şirket konuları için legal@an.gold e-posta adresi. 13.3.2. Tebligat adresiniz, zaman zaman gerektiğinde değiştirilebilecek olan, tamamlanmış Hizmet Kayıt Sözleşmesindeki adrestir. 13.3.2. 29. Madde ile ilgili olarak, bu tür bildirimler için herhangi bir adres değişikliğini bize bildirmekten yalnızca siz sorumlusunuz. Bildirim adresinizdeki bir değişikliği bize bildirmezseniz ve daha sonra önceki adresinize bir bildirim gönderirsek, bu Sözleşmede belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirmiş olacağız; söz konusu bildirim, Madde 13.2.2 uyarınca bildirimin geçerli bir şekilde alındığı anlamına gelecektir.

14. GIZLILIK.

14.1. Her bir Taraf, işbu Hüküm ve Koşullara ait hükümler uyarınca paylaşılmış Gizli Bilgilere, kamuya ifşaatına karşı koruduğu ve kolladığı kendi özel bilgileriyle aynı ihtimamı göstermeyi ve bir Tarafa ait Gizli Bilgileri, yazılı izni olmaksızın başka bir Tarafla paylaşmayacağını taahhüt eder. 14.2. Taraflardan her biri, Gizli Bilgilerin ifşasının yürürlükteki yasa, yönetmelik veya mahkeme kararı ile gerekebileceğini kabul eder ve diğer Taraf, işbu Sözleşmenin şartları uyarınca bu tür zorunlu ifşanın bir sonucu olarak, alıcı Tarafı herhangi bir ihlalden muaf tutar. 14.3. Hesabınızla ilgili bilgileri aşağıdaki kişilere ifşa edebileceğimizi kabul edersiniz: 14.3.1. merkez ofisimiz, ana şirketimiz, iştiraklerimiz ve/veya ortak bir direktörlüğe sahip diğer herhangi bir kuruluş; 14.3.2. şirketlerimizden veya iştiraklerimizden herhangi birinin yönetimi veya işletimi ile ilgili olarak tarafımızdan sözleşme yapılan danışmanlar ve müşavirler; 14.3.3. herhangi bir derecelendirme kuruluşu, sigorta sağlayıcısı veya kredi koruma kuruluşu; ve 14.3.4. bizim ve/veya sizin üzerinizde yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme, mahkeme veya düzenleyici kurum.

15. GENEL.

15.1. Aleniyet. Web sitemiz ve/veya pazarlama materyallerimiz üzerinde sizden açıkça bahsetmemize izin verirsiniz. 15.2. Mücbir Sebepler. İşbu Hüküm ve Koşullarda bulunan hükümler uyarınca yükümlü olduğunuz her türlü ödeme hariç olmak üzere; kontrolü dışında olan Tanrı, sivil veya askeri merciiler, savaş, grev, yangın, diğer afetler, güç kesintisi veya herhangi bir nedenden ötürü doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkmış olabilecek her türlü gecikme, ifa edememe veya hizmette aksama gibi durumlardan ötürü hiçbir Tarafın ödeme yapmayı ihmal ettiği ya da söz konusu sebeplerden ve sonuçlarından yükümlü olduğu kabul edilemez. 15.3. Feragat. Diğer bir Tarafla ilgili olarak işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan hükümlerin herhangi bir şekilde ifasında ihmalde bulunmasıyla ilgili olarak Taraflardan birine ait feragat, memnuniyet ya da başka bir konuyla ilgili olsun ya da olmasın, her türlü devam eden ve gelecek ifa edememe durumları için geçerlidir. 15.4. Devir. İşbu Hüküm ve Koşulları önceden alınmış yazılı izin almaksızın atamaz ya da devretmezsiniz ve ayrıca her türlü devir ya da atama girişimi hükümsüz olmakla birlikte işbu Hüküm ve Koşulların maddeten ihlali anlamına gelir. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını kendi takdirine bağlı olarak devredebiliriz. Bu Madde 15.4 uyarınca geçerli bir temlikin yürürlüğe girdiği tarihte, temlik eden, bu Hüküm ve Koşullar kapsamında ortaya çıkan tüm yükümlülük ve sorumluluklardan veya tarafımızdan kısmi bir temlik durumunda, bu Hüküm ve Koşulların temlik edilen kısımlarından kaynaklanan tüm yükümlülük ve sorumluluklardan kurtulacaktır. 15.5. Anlaşmanın Bütünlüğü. Bu Hüküm ve Koşullar, buradaki konuyla ilgili olarak sizinle aramızdaki tüm hüküm ve koşulları oluşturur ve aramızdaki yazılı veya sözlü tüm önceki veya eş zamanlı anlaşmaların, mutabakatların, vaatlerin, koşulların, müzakerelerin, sözleşmelerin veya beyanların yerine geçer. Hizmetle ilgili olarak ilgili temsilcilerimizden herhangi biri tarafından veya bunlar arasında yapılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere siz. Zaman ve yer fark etmeksizin hiçbir şekilde, işbu Hüküm ve Koşulların sözlü olarak değiştirildiğini veya düzenlendiğini ya da diğer hiçbir tür ya da nitelikte sözlü iletişim yoluyla değiştirildiğini iddia etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Ayrıca, bu Hüküm ve Koşullara girerken tarafımızdan herhangi bir söz, teşvik, temsil, beyan, ifşa veya ifşa yükümlülüğüne güvenmediğinizi kabul edersiniz. Her türlü Hizmet Kayır Formu ya da Programının hükümleri dahil olmak üzere, işbu Anlaşmanın hükümleri arasında herhangi bir çatışma ya da tutarsızlık durumunda işbu Hüküm ve Koşullar geçerlidir. 15.6. Geçerli Kanunlara Riayet. Platform ve Hizmet alımı ve kullanımınız için geçerli olan her türlü kanun, kural, düzenleme ya da emirlere uyarsınız. 15.7. Hüküm ve Koşulları Kabul Etme Ehliyeti. Taraflar, işbu Hüküm ve Koşulları ifa ve icra etmek için gerekli irade ve yetkiye sahip olduklarını ve bununla birlikte işbu Hüküm ve Koşuların içerdiği hükümlere uygun olarak her bir Tarafa karşı yaptırım gücü taşıyan yasal, geçerli ve bağlayıcı bir anlaşma olduğunu beyan ve taahhüt eder. 15.8. Yürürlükte Kalma. İşbu Hüküm ve Koşullar feshedilse dahi tüm Maddeler geçerli olarak yürürlükte kalır. 15.9. Başlıklar. İşbu Hüküm ve Koşullardaki başlıklar, atfedilebilirlik açısından kolaylık sunması içindir ve yorumunu etkilemez. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt başlık veya bölüm başlığı sadece kolaylık olması amacıyla yerleştirilir ve hiçbir şekilde bu konudaki herhangi bir bölüm ya da hükmü tanımlamaz ya da açıklamaz.26.7. 15.10. İşbu Hüküm ve Koşullarda bulunan herhangi bir hüküm geçersiz, yasadışı ya da uygulanamaz hale gelirse, işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan diğer hükümlerin geçerliliği, yasallığı ya da uygulanabilirliği bundan ötürü etkilenmez ya da bozulmaz. İşbu Hüküm ve Koşullarda yer alan herhangi bir hükmün kanunsuz, hükümsüz veya herhangi bir sebeple uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm işbu Hüküm ve Koşullardan ayrı tutulur ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.26.5. 15.11. İşbu Hüküm ve Koşullardaki Taraflar bağımsızdır ve işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan hiçbir şey, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak teşebbüs, acentelik, bayilik, satış temsilciliği veya iş ilişkisi oluşturmaz. Taraflarda hiçbiri, bir diğerinin aracısı ya da temsilcisi değildir ve bir diğeri adına herhangi bir yükümlülük üstlenemez veya hiçbir türlü zorunluluk kabul edemez ya da oluşturamaz. 15.12. Emsaller. Bir Hizmet Kayıt Formu içinde belirli bir Hizmeti belirterek ve ardından bu Hizmeti kullanmaya devam ederek, ilgili Hizmet Çizelgesi’nin koşulları, Hüküm ve Koşullar ile bizimle yaptığınız sözleşmeye dahil edilecek ve onun bir parçasını oluşturacaktır. İşbu Hüküm ve Koşullardaki diğer herhangi hükümlerle çatışması durumunda bu, söz konusu hükümlerin yerine geçerlilik kazanır. 15.13. Telefon Kaydı. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak, reklamı yapılan, işletilen veya ilgili telefon numaralarımıza gelen veya giden iletişimleri size önceden bildirimde bulunmaksızın kaydedebilir ve/veya izleyebiliriz. Bu Madde 15.13 uyarınca bir kayıt yapılması halinde, söz konusu kayıt yalnızca bize ait olacak ve içeriğinin doğruluğunu kanıtlayacaktır. Yasalar aksini gerektirmedikçe, herhangi bir kayda erişme, kopyalama, teslimatı zorlama veya başka bir şekilde yetkilendirmeyeceğinizi kabul edersiniz. 15.14. Aksi işbu Hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilmediği sürece işbu Hüküm ve Koşullara ilişkin hiçbir üçüncü taraf lehtar bulunmayacağını kabul edersiniz. 15.15. Bu Hüküm ve Koşullar, bizimle sizin aranızda herhangi bir ilişki, ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, acente veya franchisor-franchisee ilişkisi oluşturmaz ve oluşturacak şekilde yorumlanmayacaktır. 15.16. Bu Şartlar ve Koşullar ve bu Şartlar ve Koşullar kapsamında sağlanan haklar ve çözüm yolları ve bu Şartlar ve Koşullar kapsamında veya bu Şartlar ve Koşullar ve/veya Hizmet, bunların yorumlanması veya bunların ihlali, feshi veya geçerliliği, bu Şartlar ve Koşullardan kaynaklanan ilişkiler veya ilgili herhangi bir işlemle ilgili olarak ortaya çıkan her türlü talep, anlaşmazlık ve ihtilaflar, kanunlar ihtilafı ilkelerine atıfta bulunulmaksızın yalnızca ve münhasıran ABD Delaware Eyaleti kanunlarına göre yorumlanacak ve uygulanacak ve ABD Delaware Eyaleti’ndeki yetkili mahkemelerde münhasır yargı yetkisi ve yeri sağlanacaktır. 15.17. Rızanız ya da önceden tarafınıza bildirim olmaksızın, bir Üçüncü Tarafa işbu anlaşmanın hükümlerince bize ait olan hak ve yükümlülükleri ve/veya mülkiyet hakları ve ünvanımızı devredebiliriz. Hüküm ve Koşullarda belirtilen hak ve yükümlülükleriniz devredilemez. Önceden açık ve yazılı onayımız olmadan herhangi bir teşebbüs veya fiili devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

16. GİZLİLİK POLİTİKASI.

Aşağıda belirtildiği gibi Gizlilik Politikasının bu Hüküm ve Koşulların ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul edersiniz.

17. FERAGAT.

İşbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen haklarımızdan sadece yazılı olarak feragat edilebilir.

18. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN.

35.1. Bu Hüküm ve Koşullar, An Aurum Dynamics Corporation ve menkul kıymetleri ile ilgili tüm konularda Amerika Birleşik Devletleri Delaware Eyaleti yasalarına tabidir. Uygun bir programda aksi belirtilmedikçe, Amerika Birleşik Devletleri, Delaware Eyaleti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz. Kanunların izin verdiği ölçüde işbu Hüküm ve Koşullar, herhangi bir kanunla tutarsızlığa düşebileceği ölçüye kadar amir hükümlerdir.

19. ŞİRKET VE VARLIKLARININ DEĞERLEMESİ – UNICORN UYARISI.

Genellikle, iş dünyasında alışılmadık ve yüksek değerlere sahip özel şirketler “tek boynuzlu at” olarak adlandırılır. Şirket, geliştirme aşamasında olan bir erken aşama start-up şirketidir. Varlıkları arasında, kripto para birimi Aureus Nummus Gold dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere borsada işlem gören kripto para birimleri bulunmaktadır. Aureus Nummus Gold ve diğer kripto tokenler, borsalarda belirli fiyatlardan işlem görmektedir. IRS kurallarına ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına (GAAP) göre, ilgili kripto para biriminin borsadaki fiyatı, Şirketin mali tablolarına girilmesi gereken değeridir. Şu anda bu kripto para birimleri ve/veya kripto token varlıklarının bir veya daha fazlasının kümülatif değişim değeri birkaç milyar ABD Dolarıdır. Bu kripto para birimleri ve/veya kripto token holdingleri “maddi olmayan” varlıklar olarak kategorize edilir ve likit olmayan varlıklar olarak değerlendirilmeleri gerekir. “Likit olmayan” terimi, Şirket için bu net varlıkları genel kabul görmüş itibari para birimlerine veya diğer likit varlıklara dönüştürmenin zor veya imkansız olacağı anlamına gelir. Şirket yönetimi, Şirket’in varlıklarının borsa değerlemesinin çok yüksek olduğuna inanmaktadır. Ancak ne kadarının “çok yüksek” olduğunu ve neyin adil bir değer olacağını belirlemenin makul bir yolu yoktur. Şirket’in herhangi bir borsada işlem görmeyen diğer varlıkları sıfır veya maliyet bedeliyle değerlenir. Şirket yönetimi, en iyi çaba temelinde, iş planlarını eninde sonunda bu kripto para birimlerinin ve/veya kripto token varlıklarının bir kısmını satabileceği bir dereceye kadar ilerletmeye çalışsa da, bunun bir garantisi olmadığı açıktır.

20. HATALAR, DÜZELTMELER, DEĞİŞİKLİKLER VE EKSİKLİKLER.

Site ve Şartlar ve Koşulların hatasız, virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacağını veya kusurların düzeltileceğini beyan veya taahhüt etmiyoruz. Sitede veya Site aracılığıyla sunulan bilgilerin ve Şartlar ve Koşulların doğru, doğru, zamanında veya başka bir şekilde güvenilir olacağını beyan veya taahhüt etmiyoruz. Kanun sürekli değişmektedir ve özel yasal sorununuza bağlı olarak bilgiler tam veya doğru olmayabilir. Her yasal konu, kendi bireysel gerçeklerine bağlıdır ve farklı yargı bölgelerinin farklı yasaları ve düzenlemeleri vardır. Sitenin özellikleri, işlevleri veya içeriğinde ve Şartlar ve Koşullarda istediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz. Sitede ve Şartlar ve Koşullarda görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği düzenleme veya silme hakkını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak saklı tutarız. Bu Site ve Şartlar ve Koşullar, herhangi bir sorumluluğu reddettiğimiz kasıtsız hatalar ve eksiklikler içerebilir. Bununla birlikte, kasıtsız hataları veya eksiklikleri, en iyi çaba temelinde mümkün olan en kısa sürede düzelteceğiz. Sitenin veya Şartlar ve Koşulların etkilenen metin bölümlerinin anlamı, orijinal anlam ve orijinal amaç korunacak şekilde, hata veya eksiklik yokmuş gibi yorumlanacaktır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Hata: İletişim formu bulunamadı.